BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Ban điều hành

Ông Nguyễn Sỹ Hiếu Giám Đốc Thị Trường Singapore và Mỹ
Ông Manoj Menon Giám Đốc Thị Trường Đông Nam Á
Ông Yoon Kyu Hee Giám Đốc Thị Trường Hàn Quốc